Giá bán
852 triệu/căn
Phương thức thanh toán 
Kéo giãn đến hơn 36 tháng, trong đó đợt đầu chỉ trả 10% (tương đương 100 triệu) và các đợt sau chỉ từ 1%/tháng (tương đương 10 triệu)